XXIII Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie zaprasza na XXIII Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia
TERMIN:15 marca 2023 r. o godzinie 16.30 (piątek) (drugi termin 17.00)
MIEJSCE: ZPEWIR – Stemplew (sala gimnastyczna)
prosimy o potwierdzenie swojego udziału tel. 63 2881107 ew. e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl do dnia 11 marca 2024r.
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Walnego Zebrania przez prezesa Stowarzyszenia
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2023r.
8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2023r.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023r. wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
11. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
13. Przedstawienie propozycji planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych na 2024r.
14. Wolne wnioski do pracy na 2024 rok.
15. Zatwierdzenie planu i harmonogramu pracy oraz założeń finansowych na 2024r.
16. Sprawy różne, komunikaty.
17. Zamknięcie obrad.

UWAGA! Prawo do czynnego udziału w zebraniu (głosowanie, zgłaszanie uchwał, wniosków, kandydowanie) mają wyłącznie członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi 30 zł za rok 2023 i poprzednie lata.

Za Zarząd Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca
Prezes Stowarzyszenia

Andrzej Zielonka